AREAS | ASOCIACIONISMO | CREACIÓN DUNHA ASOCIACIÓN

Estades pensando en montar unha asociación? Información e apoio nos trámites na OMIX. Os pasos a seguir son:


INSCRICIÓN NO REXISTRO XERAL DE ASOCIACIÓNS DE GALICIA

 • Solicitude dirixida ó Sr. Delegado Prov. da Consellería de Xustiza, Interior e RRLL
 • Acta de constitución por duplicado asinada 
  • Datos dos socios fundadores (nome e apelidos, nº DNI, maior de idade, nacionalidade, enderezo)
  • Denominación da asociación
  • Aprobación dos estatutos polos socios fundadores
  • Acordo para a elección da COMISIÓN XESTORA (se houbo)
 • Estatutos por duplicado asinados polos socios fundadores en tódalas páxinas
  • Denominación
  • Fins
  • Enderezo social
  • Ámbito territorial
  • Órgano directivo
  • Procedemento de admisión e perda da condición de socio
  • Dereitos e deberes dos socios
  • Patrimonio fundacional, recursos económicos previstos e límite de orzamento anual
  • Aplicación do patrimonio social el caso de disolución
  • Se é asoc. xuvenil: idade dos socios (de 14 a 29 anos)
 • Copia DNI socios fundadores
 • Taxas


SOLICITUDE DO CIF

 • Modelo 036 (Facenda)
 • Fotocopia dos estatutos
 • Fotocopia da acta na que figure o nomeamento da Xunta Directiva
 • Fotocopia do DNI do representante legal (Presidente)
 • En caso de non ir o presidente en persoa: 
  • Autorización do presidente nomeando ó representante autorizado
  • Copia do DNI do presidente
  • Fotocopia do DNI do autorizado


SOLICITUDE DE EXENCIÓN DE IVE

 • Copia da Acta de constitución
 • Copia dos Estatutos da asociación
 • Certificado de inscrición da entidade no Rexistro Central
 • Copia do CIF
 • Declaración do representante legal da entidade acreditando reunir os requisitos e condicións especificados no artigo 20.tres da Ley del Impuesto
 • En caso de non ir o presidente en persoa:
  • Autorización
  • Copia do DNI  do presidente
  • Copia do DNI do autorizado


INSCRICIÓN NOS REXISTROS DAS DIFERENTES CONSELLERÍAS

DOCUMENTACIÓN COMÚN:
 • Impreso de solicitude
 • Copia compulsada da acta de constitución
 • Copia compulsada dos Estatutos
 • Copia compulsada do Rexistro Central
 • Copia compulsada do CIF
 • Copia compulsada da acta de nomeamento da Xunta Directiva
 • Certificado do/a secretaria/o da asociación nomeando representante ó que asina a solicitude
 • Copia compulsada do DNI do que asina a solicitude
 • Xustificante de ter pagadas as taxas

Dependendo da consellería, deberase presentar unha relación de actividades a desenvolver ou documentación complementaria.


REXISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIÓNS

 • Copia da acta de constitución
 • Copia dos Estatutos
 • Copia do Rexistro Central
 • Copia do CIF
 • Relación da Xunta Directiva actual


EXISTEN MODELOS DESTA DOCUMENTACIÓN NA OFICINA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO A DISPOSICIÓN DAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO.Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More